鏡子


  
MC-F58-W

 
MC-F58-DG

 
MC-F58P

 
MC-F58P(白)
 
  MC-F58-W
 500x35x800mm
  MC-F58-DG
 500x35x800mm
  MC-F58P-DG
 
500x35x800mm
 MC-F58P-W
500x35x800mm
 
  防水板烤漆,框霧白色*  防水板烤漆框,霧鐵灰色*  防水板烤漆框,霧鐵灰色*  防水板烤漆框,霧白色* 
  4,360  4,360  4,560 4,560 


  
MC-50SEC-DG

 
MC-50SEC-W

 
MCS-R084

 
MCS-F106
 
  MC-50SEC-DG
 
Ø520x25mm
  MC-50SEC-W
 
Ø520x25mm
  MCS-R084
 650x150x750mm
  MCS-F106
 
800x120x6000mm
 
  防水板烤漆,霧鐵灰色*  防水板烤漆框,霧白色*  內層板x2片,北美原橡(註¹)  鏡櫃,凡爾賽橡木(註¹) 
  6,000
  6,000  9,600  9,000 

   
MC-VT5984

 
MC-VT5941

 
MC-1050L-W

 
MC-1050L-DG
 
   MC-VT5984
 
380x30x800mm
   MC-VT5941
 
380x30x800mm
   MC-1050L-W
 500x50x1000mm
   MC-1050L-DG
 
500x50x1000mm
 
   鏡子,防水板(框),烤漆玫瑰金色    鏡子,防水板(框),烤漆晴藍色    LED燈鏡,防水烤漆框白*    LED燈鏡,防水烤漆鐵灰色*  
   6,000
   6,000    15,000    15,000  

  
MCS-9101

 
MCS-9102

 
MCS-9108

 
MC-9106
 
  MCS-9101
 450x150x800mm
  MCS-9102
 
450x150x800mm
  MCS-9108
 
450x150x800mm
 MC-9106
450x150x800mm
 
  內層板x2片,米布織(註¹)  內層板x2片,黑布織(註¹)  內層板x2片,原木黑橡(註¹) 內層板x2片 *鋼烤白 
  8,400  8,400  8,400 9,600 


  註¹ 為木紋色系( 防水板+美耐皿 )
 
凡爾賽橡木
北美原橡
可可胡桃
白梣木
米布織
洗白胡桃
原木白橡
原木黃橡
原木黑橡
黑布織
碳黑胡桃
 
  凡爾賽橡木 北美原橡 可可胡桃 白梣木 米布織 洗白胡桃 原木白橡 原木黃橡 原木黑橡 黑布織 碳黑胡桃   
MC-9411

 
MC-9103

 
MC-9107DWR

 
MC-9501
 
  MC-9411
 480x125x660mm
  MC-9103
 450x150x800mm
  MC-9107DWR
 450x150x800mm
  MC-9501
 
  內層板x2片 *防水板材  內層板x2片 *防水板材  內層板x2片 *防水板材  置物架,防水板鋼烤白 
  8,400  10,400  9,600 
 
  
MC-9500

 
MC-0810

 
MC-0840

 
 
  MC-9500
 500x150x700mm
  MC-0810
 450x150x800mm
  MC-0840
 650x150x750mm
  MC-0992
 1200x150x600mm
 
  內層板x2片 *防水板材  內層板x2片 *防水板材  內層板x2片 *防水板材  橫移鏡櫃
 
  9,600  9,000  11,600   

  
MC-BL101

 
MC-0890

 
MC-VT5943

 
MC-VT4432SL
 
  MC-BL101
 900x150x750mm
  MC-0890
 900x150x750mm
  MC-VT5943
 1000x150x750mm
  MC-VT4432SL
 1000x150x700mm
 
  內層板x6片 *防水板材  內層板x6片 *防水板材  內層板x6片 *防水板材  內層板x2片 *防水板材 
    14,400  24,600  26,000 

  
MC-526

 
MC-5090

 
MC-VT5881L

 
MC-9075 
  MC-526
 
520x50x620mm
  MC-5090
 500x900mm
  MC-VT5881L
 1000x800x350mm
 MC-9075
900x150x750mm
 
  防水板烤漆,白色*  長方鏡子  上下LED燈條/白光 內層板x6片 *防水板材 
       
 
 
6841-K1-80CN
   
6841-K2-80CN
   
6841-K3-80CN
   
6133-76-80CN
   
6841-T0-80CN
 
  6841-K1-80CN
460x16x610mm
鋁框鏡
  6841-K2-80CN
510x16x710mm
鋁框鏡
  6841-K3-80CN
610x16x810mm
鋁框鏡
  6133-76-80CN
1100x650mm
鋁框鏡
  6841-T0-80CN
380x11x1100mm
鋁框鏡
  3,840
  4,416
  5,312
  6,376
  5,904

   
6841-T1-80CN
   
6841-T2-80CN
   
6841-T3-80CN
   
6134-7H-8000
   
0841-E1-7900
 
  6841-T1-80CN
380x11x750mm
鋁框鏡
  6841-T2-80CN
380x140x1100mm
鋁框鏡
  6841-T3-80CN
380x140x750mm
鋁框鏡
  6134-7H-8000
380x1100mm
長鏡
  0841-E1-7900
430x5x585mm
橢圓鏡鑽雕蝕刻-2星
 
  4,084
  11,776
  8,536
  2,532
  2,728
 

   
0841-E2-7900
   
0841-S7-7900
   
0841-S8-7900
   
0841-S1-7900
   
0841-S2-7900
 
  0841-E2-7900
430x5x585mm
橢圓鏡鑽雕蝕刻-6星
  0841-S7-7900
Ø508x5mm
正圓鏡鑽雕蝕刻-2星
  0841-S8-7900
Ø508x5mm
正圓鏡鑽雕蝕刻-6星
  0841-S1-7900
450x5x600mm
四方鏡雕蝕刻-交叉
  0841-S2-7900
450x5x600mm
四方鏡鑽雕蝕刻-4星
 
  2,728
  2,728
  2,728
  2,492
  2,728
 

   
0841-E6-7900
   
0841-E7-7900
   
0841-S9-7900
   
6841-E9-8000
   
6841-E8-8000
 
  0841-E6-7900
Ø585x11mm
圓斜邊鏡
  0841-E7-7900
480x11x680mm
橢圓斜邊鏡
  0841-S9-7900
385x31x490mm
橢圓形掛鏡(白鐵框)
  6841-E9-8000
550x550mm
正方形掛鏡
  6841-E8-8000
450x800mm
長方鏡
 
  3,308
  3,536
  2,880
 
     

   
6811-76-8200
   
6811-77-82CP
   
6813-77-81CN
   
0880-76-7900
   
0880-M1-7900
 
  6811-76-8200
550x20x750mm
木框鏡面組(櫸木)
  6811-77-82CP
550x150x750mm
活動鏡箱-深色
  6813-77-81CN
620x130x750mm
三層架鋁框鏡面組
  0880-76-7900
400x13x500mm
長方鏡子
  0880-M1-7900
500x13x625mm
長方鏡子
 
  4,252
  12,752
  10,628
  1,764
  2,200
 

   
0801-76-7900
   
0801-M1-7900
   
6818-76-8000
   
6818-76-8001
   
0893-76-7900
 
  0801-76-7900
480x12x480mm
四方鏡子
  0801-M1-7900
700x12x700mm
四方鏡子
  6818-76-8000
460x15x460mm
白鐵方形掛鏡 (#304)
  6818-76-8001
460x15x460mm
白鐵方形掛鏡 (#403)
  0893-76-7900
350x12x700mm
鏡組 (#430)
 
  1,812
  3,208
  3,224
  2,184
  2,676
 

   
7882-76-80S1
   
7806-76-80S1
   
6864-76-80CP
   
6864-76-81CP
   
6874-76-80CP
 
  7882-76-80CP
Ø588x27mm
圓型掛鏡(魚眼洞)-#304亮面
  7806-76-80S1
Ø395x27mm
圓形掛鏡#304-亮面
  6864-76-80CP
Ø450x21mm
鏡子組
  6864-76-81CP
Ø550x21mm
鏡子組
  6874-76-8000
480x580mm
固定鏡組
 
  4,512
  1,916
  2,044
  2,244
     

   
0920-76-4000
   
0920-77-4000
   
0802-M1-7900
   
0802-76-7900
   
6848-77-80CP
 
  0920-76-4000
380x13x750mm
跑道圓鏡組
  0920-77-4000
380x13x1100mm
跑道圓鏡組(大)
  0802-M1-7900
Ø700x13mm
圓形鏡子
  0802-76-7900
Ø510x13mm
圓形鏡子
  6848-77-81CP
450x580mm
活動鏡組
 
  2,624
  3,520
  3,368
  1,812
  3,612
 

   
6848-77-80CP
   
6858-77-80CP
   
6865-77-80CP
   
6767-77-80CP
   
6873-77-80CP
 
  6848-77-80CP
450x580mm
活動鏡組
  6858-77-80CP
492x42x500mm
活動鏡組
  6865-77-80CP
530x52x580mm
活動鏡組
  6867-77-80CP
529x50x580mm
活動鏡組
  6873-77-81CP
531x45x580mm
活動鏡組
 
  3,580
   3,580   3,580
         

   
6806-77-80S1
   
6807-77-80CP
   
7899-75-80S1
   
7801-75-80CP
   
7802-75-80CP
 
  6806-77-80S1
528x45xØ450mm
活動鏡組
  6807-77-80CP
528x45xØ450mm
活動鏡組
  7899-75-80S1
120x80x230mm
立式桌鏡組
  7801-75-80CP
120x76x230mm
立式桌鏡組
  7802-75-80CP
160x78x218mm
立式桌鏡組
 
  3,208
  2,704
  1,560
  1,824
  1,788
 

   
6910-R2-80CP
                 
  6910-R2-80CP
Ø170x260x240mm
壁式旋轉放大鏡組 2.5x
 


 
  5,712