JUSTIME 龍頭  >  飲水機(RO龍頭)系列


6777-G0-80CP
無鉛飲水機龍頭(
單冷)
4,800

 
 
 

 
 
 
 
6703-G0-80CP
 
6703-G0-80BB
 
  6777-G0-80CP
6808-G0-80CU
6808-G0-80CP
6703-G0-80PK   6703-G0-80CP
6703-G0-80BB  
  無鉛RO龍頭(單冷)
無鉛RO龍頭(抗菌銅)
無鉛RO龍頭(單冷)
無鉛RO龍頭(亮金色)  
無鉛RO龍頭(亮鉻色)
  飲水機龍頭(復古銅)  
 


 

 
 
 
  6770-G0-80P1   6770-G0-80S1   6771-G0-80CP  
  白鐵飲水機、黑尾桿  
不鏽鋼飲水機組
  無鉛飲水機組  
 
 


 
 
 
 
 
 
  6777-G2-80CP
6777-G0-80MA
6777-G0-80SW
6710-04-81CP   6741-01-81CP
6783-G1-80CP  
 
飲水機龍頭(冷、熱)

飲水機龍頭(單冷)
飲水機龍頭(單冷)
無鉛飲水機+心臟  
無鉛飲水機+噴頭組
  外彎式飲水機組  
 


 


 
 
7770-G0-80S1
 
   
   
 
  7780-G5-80S1
7780-G5-80CU
7770-G0-80S1

 
 
飲水機本體

飲水機本體(抗菌銅)
不鏽鋼飲水機組(加長)

 
 


 6771-GX-80CP

6703-GX-80CP

6703-GX-80PK


 
  6771-GX-80CP   6703-GX-80CP   6703-GX-80PK  
 
  三用龍頭
  三用龍頭  
三用龍頭