JUSTIME龍頭  >  臉盆用感應龍頭


6923-S0-80CP

6923-S0-81CP

6923-S1-80CP

6923-S1-81CP

5790-S0-81CP

5790-S1-81CP
 
  6923-S0-80CP   6923-S0-81CP   6923-S1-80CP   6923-S1-81CP   5790-S0-81CP   5790-S1-81CP  
 
感應龍頭,DC
  感應龍頭,110V   感應龍頭,恆溫DC   感應龍頭,恆溫,110V   感應龍頭,110V   感應龍頭,恆溫,110V  
 


 


 


9779-S0-81CP

9779-S1-81CP

6797-S5-80CP

6797-S0-80CP

7797-S0-80CP


 
  9779-S0-81CP   6790-S1-81CP   6797-S5-81CP   6797-S0-80CP
7797-S0-80CP

 
  感應龍頭,110V   感應龍頭,恆溫,110V   感應龍頭,110V  
感應龍頭,DC

感應龍頭,DC


 
 


 
 
 
1-Hole Mixer

Built-In Basin Mixer

2-Hole Basins

Built-In Basin Mixer

cold water


 
  臉盆用單孔混合龍頭
埋壁面盆龍頭
臉盆用雙孔混合龍頭
埋壁面盆龍頭
臉盆用單冷水栓