龍頭系列 
F6777
 
F6875
 
F6765
 
F6779
 
F6703
 
F6903
 
F6927
 
F6770
       
   Lucky 7
  YES  Pan I
 Pan II
  Classik   Story
  Nature
 Still One


 
   
F6703
 
F6757
 
F6765
 
F6766
 
F6767
 
F6768
 
F6770
 
F6771
 
F6777
 
F6779
 
F6780
 
   6703  6757  6765  6766  6767  6768  6770  6771  6777  6779  6780  
   
F6781
 
F6790
 
F6796
 
F6797
 
F6803
 
F6808
 
F6874
 
F6875
 
F6880
 
F6903
 
F6904
 
   6781  6790  6796  6797  6803  6808  6874  6875  6880  6903  6904  

 
F6906
 
F6909
 
F7909
 
F6919
 
F6920
 
F6922
 
F6923
 
F6926
 
F6927
 
F6234
 
飲水機
 
   6906  6909  7909  6919  6920  6922  6923  6926  6927  6234  飲水機  

 
F6758
 
F6759
 
F6760
 
出水口組
 
廚房龍頭
 
功能長栓
 
溫控龍頭
 
浴缸龍頭
 
開關凡而
 
花灑系列
 
排水零件
 
   6758  6759  6760
 出水口組
 廚房龍頭
 功能長栓 溫控龍頭
浴缸龍頭
三角凡而 花灑系列
排水零件
 

 
水槽配件
               
     
    水槽配件

 
 
6777-X2-80MA
 
6777-X3-81MA
 
浴用埋壁閥組
 
瀑布龍頭
 6777-X2-80CP
 6777-X3-81MA
浴用埋壁開關閥體
 瀑布龍頭
 
       

 
6903龍頭系列
 
6904系列
 
6927龍頭系列
 
6922龍頭系列
 6903系列
 6904系列
6927系列
 6922系列
 
       
 
6703龍頭系列
 
6926龍頭系列
 
6779龍頭系列
 
6781龍頭系列
 6703系列 6926系列
 浴用埋壁閥體組
 6781系列
 
       
 
6771龍頭系列
 
6765龍頭系列
 
6766龍頭系列
 
6790龍頭系列
 6771系列
 6765系列
 6766系列
 6903-94-81CP
 掛牆式淋浴/浴缸龍頭
       
 
6780龍頭系列
 
6777龍頭系列
 
清洗龍頭
 
RO龍頭系列
 6780系列  6777系列
 清洗龍頭
 RO龍頭
 
       

 
三角凡而
 
給水接頭
 
廚房龍頭
 
多功能浴缸龍頭
 三角凡而
 
 給水接頭
 廚房龍頭
 多功能浴缸龍頭
       

 
長栓
 
獨立龍頭
 
瀑布龍頭
   
浴用埋壁閥組
 長栓  獨立龍頭
 瀑布龍頭
 
 浴用埋壁閥體組
         


> JUSTIME 龍頭目錄下載