6790 Arch Faucet & showers

 
   


6790-90-80CP
 
6790-90-81CP
 
6790-91-80CP
 
6790-91-81CP
 
6790-X0-80CP
 
6790-X0-81CP


 
  6790-90-80CP
6790-90-81CP
6790-91-80CP
6790-91-81CP   6790-X0-80CP
6790-X0-81CP  
  面盆龍頭
亮鉻色

面盆龍頭(拉桿)
亮鉻色

雙把手面盆龍頭
亮鉻色

雙把手面盆龍頭(拉桿)亮鉻色   單把手面盆龍頭
亮鉻色
  單把手面盆龍頭(拉桿)亮鉻色  6790-94-80CP
 
6790-94-81CP
 
6790-93-80CP
 
6790-93-81CP
 
6790-X6-80CP
 
6790-98-80CP


 
  6790-94-80CP
6790-94-81CP
6790-93-80CP
6790-93-81CP   6790-X6-80CP
6790-98-80CP  
  浴缸/淋浴龍頭
亮鉻色

浴缸/淋浴龍頭組
亮鉻色

淋浴龍頭
亮鉻色

淋浴龍頭組
亮鉻色
  單把混合自由龍頭,亮鉻色   雙把混合自由龍頭,亮鉻色  6790-S0-80CP
 
6790-S0-81CP
 
6790-S1-80CP
 
6790-S1-81CP
 
6790-99-81CP
 
0919-9S-79CP
 
  6790-S0-80CP
6790-S0-81CP
6790-S1-80CP
6790-S1-81CP
6790-99-81CP
0919-9S-79CP  
  感應式龍頭,DC單溫 
感應式龍頭,AC單溫 
感應式龍頭,DC恆溫 
AC感應式龍頭,恆溫
下身盆龍頭
手持花灑  


6790-N0-81CP
 
6790-N0-80CP
 
6790-N1-81CP
 
6790-N0-80CP
 
6790-N2-81CP
 
6790-N2-80CP
 
  6790-N0-81CP
6790-N0-80CP
6790-N1-81CP
6790-N1-80CP   6790-N2-81CP
6790-N2-80CP  
  面盆龍頭,單溫,拉桿
觸控起泡頭開關

面盆龍頭,單溫
觸控起泡頭開關

面盆龍頭,恆溫,拉桿
觸控起泡頭開關

面盆龍頭,恆溫
觸控起泡頭開關
  面盆龍頭,恆溫,拉桿
觸控起泡頭開關
  面盆龍頭,恆溫
觸控起泡頭開關
 http://old.justime.com/ProductDetail.aspx?PROID=222
 

 

 
 

 


 
  6909-9C-80CP

 


 
  固定式掛架組