Pan II - 6779 龍頭系列 


 
7779-90-80CP

 
6779-93-80CP

 
6779-93-81CP

 
6779-94-82CP 

 
  8779-90-80CP   6779-93-80CP   6779-93-80CP   6779-93-81CP   6779-94-82CP
6779-L3-80CP  
  面盆龍頭+水道配件   面盆龍頭加高  
淋浴龍頭
 
淋浴龍頭組
  淋浴/浴缸龍頭組
一切2長栓  
  3,580   6,500   3,300   3,900   4,800    700  


 
6779-XF-80CP


 
6779-XV-80CP


 
7779-XF-80CP


 
7779-XV-80CP


 
6779-DC-80CP


 
6779-X3-80CP

 
  6779-XF-80CP   6779-XV-80CP
7779-XF-80CP
7779-XV-80CP
6779-DC-80CP

6779-X3-80CP    
  埋壁式混合閥體組
面板120x120mm
 
埋壁式混合閥體組
面板120x120mm
  埋壁式混合閥體組
面板Ø120mm

埋壁式混合閥體組
面板Ø120mm

花灑掛架

淋浴掛架龍頭組    
  4,680
4,680
4,592
4,592
1,280


   


 
6779-90-80CP


 
6779-90-81CP

 
7779-90-80CP

 
6779-94-80CP

 
6779-93-80CP


 
6779-94-82CP
 
  6779-90-80CP   6779-90-81CP
7779-90-80CP
6779-94-80CP
6779-93-80CP
6779-94-81CP    
  檯面龍頭  
檯面龍頭,拉桿式
  檯面龍頭
淋浴/浴缸龍頭
淋浴龍頭

淋浴/浴缸龍頭組    
 
 
 3,300

4,800
   


 
6779-94-82CP


 
6779-93-81CP


 
6779-BF-80CP


 
6779-XW-80CP


 
6779-XX-80CP


 
6779-XY-80CP

 
  6779-94-82CP   6779-93-81CP
6779-BF-80CP
6779-XW-80CP*
6779-XX-80CP

6779-XY-80CP  
  淋浴/浴缸龍頭組  
淋浴龍頭組
  淋浴頂噴花灑組
雙控閥體組
雙控閥體組,高水壓

雙控閥體組,止水  
  4,800
3,900

適用水壓 1~6kg/cm²
9,920
9,920
10,720  
     
       


 
6779-XZ-80CP


 
6779-XU-80CP

 
6779-XM-80CP

 
6779-XP-80CP

 
6779-XN-80CP


 
7779-XW-80CP

 
  6779-XZ-80CP   6779-XU-80CP
6779-XM-80CP*
6779-XP-80CP
6779-XN-80CP

7779-XW-80CP  
  雙控閥體組,高水壓
 
雙控閥體組,Slim
  單控閥體組
單控閥體組,有止水
單控閥體組,Slim
雙控閥體組  
  10,720
6,960
9,280
10,080
6,000
9,600  

 


 


   

 
 
7779-XX-80CP   7779-XY-80CP
7779-XZ-80CP
7779-XU-80CP
7779-XM-80CP
7779-XP-80CP    
雙控閥體組,(4~6kg/cm2)
 
雙控閥體組,有止水
  雙控閥體組,有止水,
(4~6kg/cm2)

雙控閥體組,簡易閥(1-4kg/cm2)
單控閥體組
單控閥體組,有止水    
9,600
  10,400   10,400
6,640
8,960

9,760
   

 
  
 
7779-XN-80CP   6779-9V-80CP
6779-9V-81CP
6779-9W-80CP
6779-9W-81CP
8779-90-80CP    
閥體組,Slim down  
出水口
  出水口+立布
出水口,160MM
出水口+立布
檯面龍頭+水道配件    
6,000   4,640
  5,280
3,488
4,128

3,580
   

 
 
0758-9C-79CP 
 
8779-90-81CP   0904-9S-79CP
S150-F6-79CP
0758-9C-79CP
0765-9C-79CP
0904-AB-79CP    
檯面龍頭+水道配件  
手花灑,2段
  手花灑,2段
掛架
掛架
頂噴花灑22公分    

  1,008   840
128

388

1,980    


 
6904-AB-80CP

 

 

 

     
  6904-AB-80P   6904-AS-80CP   7818-FF-80S1  
 


 
  頂噴花灑   頂噴花灑   管路修飾蓋  
 


 
  5,040   5,040    210