6771龍頭系列6771-90-81CP

6771-91-80CP

6771-W0-80CP

6771-93-80CP

6771-93-81CP

6771-94-80CP
 
  6771-90-81CP   6771-91-80CP  
6771-W0-80CP
  6771-93-80CP
6771-93-81C
6771-94-80CP  
  檯面龍頭   檯面龍頭   壁式浴缸龍頭   沐浴龍頭
沐浴龍頭組
淋浴/浴缸龍頭  
 


 


6771-94-81CP

6771-94-81W1

6771-96-80CP

7771-96-80CP

6771-97-80CP

6771-WS-80CP
 
  6771-94-81CP   6771-94-81W1   6771-96-80CP   7771-96-80CP   6771-97-80CP   6771-WS-80CP  
  淋浴/浴缸龍頭組  
淋浴/浴缸龍頭組
  單把手混合自由龍頭,亮鉻色   單把手混合自由龍頭,亮鉻色   單把手混合自由龍頭,亮鉻色   洗滌器  
 
 
 
 
 
 
 


6771-WS-82CP

6771-WS-85CP

6771-WK-82CP

6771-WS-81CP

6771-W7-80CR

6874-Y7-80CP
 
  6771-WS-82CP   6771-WS-85CP   6771-WK-82CP   6771-WS-81CP   6771-W7-80CR   6874-Y7-80CP  
  洗滌器+凡而組   洗滌器+蛇管   噴槍組(廚房用)   洗滌器+掛架+蛇管
  噴槍轉接頭組   凡而三通組(外牙)  
 
 
 
 
 
 
 


S150-FM-79CP

6771-26-80CP

6771-9T-81CP

6771-9S-81CP

6771-X2-80CP

6771-97-82CP
 
  S150-FM-79CP   6771-26-80CP   6771-9T-81CP   6771-9S-81CP   6771-X2-80CP   6771-97-82CP  
  洗滌器蛇管(廚房)   檯面式擠皂器組   昇降桿組   手持花灑+蛇管   埋壁盆用龍頭   單把手混合自由龍頭+洗滌器,亮鉻色  
 
 
 
 
 
 
 


7771-96-82CP

6771-9Q-80CP

6771-WK-83CP

6771-AH-80CP

6771-AB-80CP

6771-AC-80CP
 
  7771-96-82CP   6771-9Q-80CP   6771-WK-83CP   6771-AH-80CP   6771-AB-80CP   6771-AC-80CP  
  單把手混合自由龍頭+洗滌器,亮鉻色   洗滌器(銅)(不含蛇管)   噴槍組(廚房用)   頂噴花灑(塑),6"   頂噴花灑組   頂噴花灑盤  
 
 
 
 
 
 
 


6771-9S-80CP

6771-9S-82CP

6771-T3-81CP

6771-T3-85CP

6771-TF-80CP

6771-G0-80CP
 
  6771-9S-80CP   6771-9S-82CP   6771-T3-81CP   6771-T3-85CP   6771-TF-80CP   6771-G0-80CP  
  手持花灑   手持花灑組   溫控淋浴龍頭組   溫控淋浴龍頭+蛇管
  溫控淋浴組   無鉛RO龍頭  
 
 
 
 
 
 
 


6771-90-81PK

6771-26-81CP
 
  6771-90-81PK   6771-26-81CP                  
  檯面龍頭,金色   檯面式擠皂器組